Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram
Česká republika |  
      Rozšířené vyhledávání
Facebook Twitter Youtube Linkedin Instagram

Ochrana soukromí

 POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ A COOKIES

Tyto informace se poskytují v souladu s články 13 a 14 Nařízení EU 679/2016.

a) Správce údajů
Správcem údajů je společnost Lovato Electric s.r.o, jednající prostřednictvím svého dočasného právního zástupce;
Pro účely veškeré komunikace Správce poskytuje následující e-mailovou adresu privacy@lovatoelectric.cz.

b) Zpracovatel údajů
Aktualizovaný seznam Zpracovatelů údajů jmenovaných Správcem dle čl. 28 Nařízení EU 679/2016 je k dispozici v sídle Správce.

c) Účel zpracování dat
Osobní údaje poskytované uživatelem volitelným, výslovným a dobrovolným způsobem v různých částech webových stránek společnosti Lovato Electric se používají za účelem zpracování požadavků uživatele. Zejména:

 • údaje zadané na stránce „Žádost o informace“ budou využívány pouze k zasílání e-mailových zpravodajů, komerčních a/nebo technických sdělení o produktech a službách nabízených společností Lovato Electric;
 • údaje zadané na stránkách „Kurzy“ a „Semináře“ budou zpracovávány pro: správu, organizaci a řízení události; zasílání e-mailových aktualit o vzdělávacích činnostech, zpravodajů, komerčních a/nebo technických sdělení o produktech a službách nabízených společností Lovato Electric; pro účely registrace a zpracování obrazového materiálu. Na základě konkrétního souhlasu subjektu údajů budou údaje (snímky pořízené z klipů a/nebo fotografií, rozhovorů) zpracovány za účelem propagace události.
 • údaje zadané na stránce „Pracovní příležitosti“ budou využívány pouze k realizaci personálních náborových a výběrových činností s ohledem na možné uzavření pracovní smlouvy, a to i pro jiné pozice, než na které se zainteresovaná osoba spontánně hlásila. Osobní údaje uchazečů budou uchovávány od okamžiku jejich obdržení po přiměřenou dobu v souladu s výše uvedenými účely a v každém případě na dobu nejvýše 24 měsíců.

Zamýšlí-li společnost Lovato Electric zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, než pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů informace o tomto dodatečném účelu předtím, než bude takovéto zpracování provedeno.

d) Smluvní strany, které se mohou seznámit s osobními údaji
Smluvní strany, které se mohou seznámit s osobními údaji ve zcela nezbytných mezích pro účely uvedené pod bodem c), jsou vhodně vyškolené osoby jmenované Správcem údajů pro zpracování osobních údajů a/nebo osoby jmenované stejným subjektem jako Zpracovatelé dat.

e) Přenos údajů
Poskytnuté údaje nebudou převáděny do třetí země ani mezinárodní organizaci.
Žádné údaje odvozené z webové služby se nesdílejí ani nezveřejňují.

f) Zpracovávané údaje
Údaje určené ke zpracování jsou:

 • údaje poskytnuté uživatelem na stránkách určených k registraci v souladu s požadavkem pro předání požadované žádosti;
 • údaje o navštívených stránkách. V rámci běžného provozu IT systémy a softwarové postupy používané k provozu této webové stránky získávají některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní součástí využívání internetových komunikačních protokolů. Tyto informace nejsou shromažďovány s úmyslem přiřazovat je k identifikovaným uživatelům, avšak vzhledem ke své povaze by údaje mohly vést k identifikaci uživatelů na základě zpracování a přiřazení k údajům uchovávaným třetími stranami. Tyto údaje se používají pouze k získávání anonymních statistických informací o využívání webových stránek a pro kontrolu, zda fungují správně; ihned po zpracování jsou mazány.
 • Cookies. Cookies jsou malé textové soubory vytvářené serverem a ukládané v zařízení, které uživatel používá k procházení webových stránek. Umožňují webové stránce poskytovat uživateli všechny své funkce a lepší uživatelskou zkušenost při prohlížení a dále poznat preference a chování uživatele. Společnost Lovato Electric používá následující typy souborů cookies:
 • Soubory cookies relace: zajišťují pro uživatele bezpečné a efektivní procházení webových stránek; tyto soubory cookies se v zařízení uživatele neukládají trvale, nýbrž se smažou, jakmile uživatel zavře prohlížeč.
 • Trvalé soubory cookies: přenáší se do zařízení uživatele při jeho prvním připojení k webové stránce Lovato Electric a ukládají se v zařízení. Společnost Lovato Electric používá trvalé soubory cookies k ukládání uživatelských preferencí, aby získala užitečné informace pro průběžné zlepšování webu.
 • Soubory cookies třetích stran: používají se ke sdílení obsahu na sociálních sítích.
 • Analytika : slouží k ukládání informací v souhrnné podobě pro přípravu tvorby zpráv o procházení webových stránek s cílem zlepšit jejich obsah, zvýšit jejich uživatelskou přívětivost a sledovat jejich správnou funkci.
  Proto třetím stranám povolujeme používat na našich webových stránkách analytické soubory cookies.
  Tímto vás informujeme o tom, že můžete povolit, omezit nebo blokovat soubory cookies prostřednictvím nastavení svého prohlížeče; pokud však zařízení nastavíte tak, aby odmítalo technické soubory cookies, některé služby na webové stránce se nemusí zobrazovat správně nebo mohou fungovat s nižší než optimální kvalitou.

g) Místo zpracování údajů
Údaje poskytované pro účely uvedené v bodě c) se zpracovávají v sídle Správce a využívají je pouze pracovníci pověření zpracováním.

h) Postupy zpracování údajů
Shromažďované údaje se zpracovávají prostřednictvím papírových složek a archivů a/nebo pomocí digitálních zařízení a elektronických a informačních prostředků. Realizují se odpovídající bezpečnostní opatření pro zabránění ztrátě údajů, jejich nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu k nim.

i) Doba uchovávání údajů
Osobní údaje se uchovávají po přiměřenou dobu v souladu s účely uvedenými v bodě c), a současně do okamžiku, kdy subjekt údajů výslovně uplatní námitku vůči jejich využívání.

l) Práva subjektů údajů
Subjekt údajů, ke kterému se osobní údaje vztahují, má právo požádat Správce údajů o přístup ke svým osobním údajům, o opravu či vymazání nebo o omezení jejich zpracování nebo uplatnit námitku proti jejich zpracování a dále právo na přenositelnost a právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování na základě souhlasu vyjádřeného před tímto odvoláním. Tato práva mohou být uplatněna kontaktováním Správce prostřednictvím e-mailu na adrese: privacy@lovatoelectric.cz
Subjekt údajů, k němuž se osobní údaje vztahují, má také právo podat stížnost u národního dozorového orgánu.

Dále platí:

 • poskytování osobních údajů je nepovinné. Odmítnutí poskytnout osobní údaje znemožní plnění účelů uvedených v bodě c).
 • Společnost Lovato Electric nepoužívá osobní údaje k automatizovaným rozhodovacím procesům, a to včetně profilování.
ArchivArchiv

Nové výrobky